ดูแลสุขภาพพนักงานในองค์กร

บริการของเรา

HEALTHY WORKSPACE

บริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการป้องกันส่งเสริมสวัสดิการ ให้องค์กรได้ดูแล สุขภาพพนักงานอย่างรอบด้าน

เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การบริหารอารมณ์ รวมถึงการช่วยออกแบบแผนการดูแลสุขภาพให้พนักงานแบบรายบุคคล และสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์ wearable device เช่น smart watch พร้อมรายงานผลเชิงสถิติที่เชื่อถือได้

Add Line

เพิ่มเพื่อน Prompt Care

ติดต่อเรา